فرهنگستان علوم پزشکی‌ جمهوری اسلامی ایران، مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه و دانشگاه علوم پزشکی‌ ‌قم برگزار میکنند:

هفتمین همایش ملی‌ سلامت معنوی

هشتم و نهم اسفند ۱۳۹۸