فرهنگستان علوم پزشکی‌ جمهوری اسلامی ایران، مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه و دانشگاه علوم پزشکی‌ ‌قم برگزار میکنند:

پنجمین همایش ملی‌ سلامت معنوی

۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶